واسکازین پمپ دستی

واسکازین پمپ دستی بیشتر برای تزریق واسکازین در قسمت های که دسترسی کمتری دارد و نیاز به واسکازین کمی دارد مورد استفاده قرار میگیرد.