واسکازین پمپ بادی

واسکازین پمپ برای تزریق واسکازین به دستگاه ها جهت روان سازی بین قطعات برای کاهش اصطحکاک انجام میشود.
این دستگا ها در مدل های دستی -سطلی و بادی تولید میشود.